Společnost

Všeobecné obchodní podmínky ELEKTRO-LUMEN, s. r. o., platné od 16.4.2018

Preambule
ELEKTRO-LUMEN, s. r. o., IČ 479 76 446, se sídlem Hranická 505, Hranice IV, PSČ 753 61, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5823, je profesionální společnost zabývající se
výrobou a prodejem osvětlovací techniky, navrhováním a projektováním osvětlení, odborným poradenstvím a
světelným auditem. Je specialistou v oblasti veřejného osvětlení, průmyslového osvětlení, dekorativního a
městského osvětlení a osvětlení sportovišť. I. Úvodní ustanovení
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují právní vztahy společnosti ELEKTRO-LUMEN,
s. r. o., se sídlem Hranická 505, 753 61 HRANICE IV, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ostravě, oddíl C, vložka 5823 (dále jen „Prodávající“) a odběratele nebo zákazníka (dále jen „Kupující“) a tvoří
nedílnou součást všech uzavíraných smluv – kupních smluv, smluv o dílo a smluv o odběrech (dále jen „smluv“).
VOP jsou nadřazeny pouze jednotlivá ustanovení uzavíraných smluv, pokud stanoví jinak než v těchto VOP.
Prodávající vydává ve smyslu §1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, tyto Všeobecné obchodní podmínky („VOP“), které upravují práva a povinnosti smluvních stran při
smluvních vztazích vznikajících mezi prodávajícím a kupujícím při plnění smluvních vztahů. VOP jsou součástí
každého smluvního vztahu uzavřeného mezi poskytovatelem a klientem a určují část jejího obsahu, přičemž
odchylná ustanovení ve smlouvě mají přednost před VOP. Prodávající a kupující souhlasí s tím, aby se práva a
povinnosti smluvních stran řídily VOP účinnými k datu uzavření příslušného smluvního vztahu. Aktuálně platné
a účinné znění VOP je zveřejněno na webových stránkách prodávajícího www.el-lumen.cz. Prodávající si
vyhrazuje právo změnit VOP i v době trvání smluvního vztahu s kupujícím, přičemž kupujícímu se tato změna
oznámí zveřejněním nového platného znění VOP na webových stránkách www.el-lumen.cz. V případě změny
VOP, se kterou klient nesouhlasí, je klient oprávněn uzavřenou smlouvu vypovědět ve lhůtě jednoho měsíce
od zveřejnění nového znění VOP na webových stránkách prodávajícího www.el-lumen.cz, a to doporučeným
dopisem doručeným na adresu sídla prodávajícího. V takovém případě má prodávající právo požadovat úhradu
již vynaložených nákladů na plnění služby pro kupujícího. V případě, že kupující nevyužije svého práva na
výpověď smlouvy, má se za to, že se změnou VOP souhlasí a smluvní vztah se řídí změněnými VOP od marného
uplynutí lhůty k výpovědi. II. Předmět koupě, objednávka
2.1 Prodávající se zavazuje dodat zboží v souladu se svým obchodním sortimentem, specifikovaným
v grafických a písemných materiálech. „Zbožím“ se rozumí i náhradní díly.
2.2 Na všechny výrobky je vydáno tzv. „Prohlášení o shodě“ dle platného zákona a souvisejících nařízení vlády
o posuzování shody podle směrnic EU.
2.3 Kupní smlouva se uzavírá na základě objednávky Kupujícího (odeslané e-mailem, dopisem, faxem) a
potvrzení (odsouhlasení) objednávky Prodávajícím (odeslané e-mailem, dopisem, faxem).
2.4 Objednávka musí obsahovat tyto údaje: číslo objednávky a datum vystavení, určení kupujícího, příjemce
zboží (obchodní jméno, adresa, IČO, DIČ, bankovní spojení a číslo účtu), kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo,
fax), typ výrobku (specifikace dle katalogu příp. nabídky Prodávajícího), požadované množství, způsob a termín
dopravy, sjednanou kupní cenu příp. odkaz na nabídku Prodávajícího, místo určení a jméno osoby oprávněné
jménem Kupujícího jednat (včetně tel. spojení). Bez těchto náležitostí není objednávka platná.
2.5 Doporučený termín pro předložení objednávky je alespoň 6 týdnů před požadovanou dodací lhůtou.
2.6 Ceny, dodací a platební podmínky jsou závazné pouze v případě, jsou-li písemně potvrzeny Prodávajícím.
Všeobecné obchodní podmínky ELEKTRO-LUMEN, s. r. o., platné od 16.04.2018 Stránka 2 z 5
2.7 Prodávající odešle potvrzení objednávky Kupujícímu (e-mailem, dopisem, faxem). Potvrzením objednávky
kupujícího je uzavřena závazná kupní smlouva. Prodávající je oprávněn potvrdit objednávku i jen co do části
objednaného zboží.
2.8 Kupující si je vědom, že Prodávající je oprávněn nezařadit do výroby objednávku Kupujícího, pokud v čase
příjmu objednávky eviduje neuhrazené splatné závazky kupujícího vůči prodávajícímu (faktury po lhůtě
splatnosti).
2.9 V případě. Že dojde ke zrušení již uzavřené kupní smlouvy, event. její části, dohodou účastníků je Prodávající
oprávněn požadovat a Kupující povinen uhradit smluvní pokutu až do výše 90% z celkové ceny potvrzené
objednávky (vč. DPH), příp. z ceny její zrušené části.
III. Kupní cena, platební a fakturační podmínky
3.1 Cena výrobků a zboží je určena aktuálním ceníkem Prodávajícího.
3.2 Prodejní podmínky, ceny a slevy podléhají změnám bez předchozího vyrozumění. Takové změny se
nevztahují na již potvrzené objednávky příp. uzavřené smlouvy. Prodávající si vyhrazuje právo upravovat rozsah
poskytovaných rabatů, slev a platebních podmínek.
3.3 Podkladem pro placení kupní ceny je faktura (daňový doklad) vystavená Prodávajícím.
3.4 Oprávnění fakturovat kupní cenu vzniká Prodávajícímu dnem dodání zboží.
3.5 Úhradu za odebrané zboží provede Kupující dle podmínek uvedených na daňovém dokladu. Platební
podmínky (splatnost faktury, způsob platby) určuje vzájemná dohoda mezi Prodávajícím a Kupujícím. Za den
zaplacení kupní ceny se považuje den připsání fakturované částky v plné výši na účet Prodávajícího u jeho
peněžního ústavu.
3.6 Za překročení lhůty splatnosti faktury je Prodávající oprávněn účtovat Kupujícímu úrok z prodlení ve výši
0,05 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení. Prodávající je v tomto případě oprávněn
prodloužit u všech sjednaných smluv dobu dodání o dobu, po kterou je kupující v prodlení s placením svých
závazků vůči prodávajícímu, a to až do doby úhrady splatných pohledávek prodávajícího, aniž to znamená
porušení smlouvy s kupujícím.
3.7 Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží, které již odebral, teprve úplným zaplacením kupní ceny.
Předchází-li dodávce zboží zaplacení kupní ceny, přechází vlastnické právo ke zboží v okamžiku dodání dle bodu
4.1.
3.8 Kupní cena za dodávané zboží, pokud není sjednáno jinak, nezahrnuje recyklační poplatky. Toto ustanovení
se týká i světelných zdrojů.
3.9 Jestliže ve smlouvě není samostatně sjednáno řešení vratných obalů (palet), platí, že veškeré vratné obaly
uvedené do oběhu budou Kupujícímu fakturovány a po jejich vrácení v opětovně použitelném stavu bude
částka za vratné obaly Zákazníkovi dobropisována.
Prodávající převezme pouze ty obaly, které byly Kupujícímu prodány, to znamená v počtu a rozměrech
uvedených na faktuře, příp. dodacím listu. Poškozené a nepoužitelné obaly v žádném případě nebudou
Prodávajícím přijaty. Obaly je možné vrátit vlastním odvozem do sídla Prodávajícího. Postup vrácení obalů:
Kupující si předem s Prodávajícím dohodne vrácení palet (e-mailem, faxem), kde uvede číslo faktury. Převzetí
palet potvrdí Prodávající na dodacím listu Kupujícího. Na základě tohoto dodacího listu Prodávající do 14 dnů
vystaví Kupujícímu dobropis.
IV. Dodací podmínky
4.1 Dodávka je splněna (dodání zboží):
a) v případě vlastního odvozu zboží Kupujícím (naložením na přepravní prostředek Kupujícího nebo předáním
či naložením přepravci, kterého určí Kupující),
b) v případě doručení zboží dopravními prostředky Prodávajícího (naložením a doručením na dohodnuté místo)
a následně převzetím zboží Kupujícím, přičemž vyložení nákladu si zajišťuje Kupující,
Všeobecné obchodní podmínky ELEKTRO-LUMEN, s. r. o., platné od 16.04.2018 Stránka 3 z 5
c) Předáním (naložením) zboží prvnímu dopravci v ostatních případech.
4.2 Nebezpečí škody přechází na Kupujícího v okamžiku splnění dodávky (dodání) dle bodu 4.1 těchto
všeobecných obchodních podmínek.
4.3 V případě, že si odvoz zboží zajišťuje kupující, je Kupující povinen odebrat objednané zboží nejpozději do
14 dnů od oznámení Prodávajícího, že zboží je připraveno k odběru, resp. od termínu dodání. V ostatních
případech je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím poplatek za skladování ve výši 0,1% z kupní ceny
zboží za každý den prodlení s odběrem zboží.
4.4 Odběr zboží zajišťovaný cizím přepravcem je možno uskutečnit na základě písemného potvrzení od
Kupujícího nebo po předložení právoplatného zmocnění dopravce (řidiče), který pro Kupujícího převzetí
provádí.
4.5 Kupující (anebo jím zplnomocněná osoba) je povinen převzít zboží, které je zjevně označeno jako dodávka
pro Kupujícího a je dodané v souladu s potvrzenou objednávkou (smlouvou). Je povinen si zboží zkontrolovat
co do obsahu, množství a nezávadnosti a svým podpisem potvrdit převzetí zboží na dodacím listě, který
obsahuje pořadové číslo, označení Kupujícího a příjemce, druh a množství dodaného zboží a datum
vyskladnění.
4.6 Kupující bere na vědomí, že potvrzení dodání zboží je nevyhnutelnou náležitostí splnění všech povinností
Kupujícího.
4.7 Bezvadné zboží je možno vrátit Prodávajícímu pouze s jeho písemným souhlasem. Prodávající si v takovém
případě vyhrazuje právo účtovat Zákazníkovi storno poplatek až do výše 80% fakturované ceny vráceného
zboží.
V. Balení
5.1 Prodávající je povinen zboží zabalit nebo opatřit pro přepravu způsobem sjednaným ve smlouvě. Pokud
toto ve smlouvě sjednáno není, je Prodávající povinen zboží zabalit takovým způsobem, který je obvyklý pro
takové zboží v obchodním styku.
VI. Odpovědnost za vady, reklamace, záruční doba
6.1 Zboží je vyráběno v souladu s příslušnými technickými normami a Prodávající tímto upozorňuje na
skutečnost, že zboží musí být skladováno a používáno v souladu s doporučenými technologickými postupy
výrobců.
6.2 Kupující je povinen prohlédnout zboží neprodleně po jeho převzetí (dopravení do místa určení, jestliže
smlouva stanoví odeslání zboží Prodávajícím). Jestliže Kupující v této lhůtě zboží neprohlédne, může uplatnit
nároky ze zjevných vad zjistitelných prohlídkou, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v okamžiku splnění
povinnosti Prodávajícího dodat zboží, resp. v okamžiku, kdy Prodávající umožní Kupujícímu v souladu se
smlouvou převzít zboží.
6.3 Kupující je povinen podat Prodávajícímu zprávu o vadách zboží (reklamovat) bez zbytečného odkladu poté,
kdy vady zjistil anebo poté, kdy při vynaložení odborné péče měl vady zjistit při prohlídce, kterou je povinen
uskutečnit dle čl. 6.2 anebo poté, kdy vady mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče, nejpozději však do
15 dnů po splnění povinnosti Prodávajícího dodat zboží.
6.4 Před uplatněním reklamace je Kupující povinen zboží důkladně překontrolovat, zda závada není způsobena
špatným připojením svítidla.
6.5 Pro uplatňování nároku z titulu vad zboží platí následující podmínky: reklamaci z titulu odpovědnosti za
vady zboží uplatní Kupující písemně s popisem vad, příp. fotografií. K reklamaci je nutné doložit reklamační
protokol a kopii faktury.
6.6 Prodávající má kdykoliv před posouzením reklamace právo osobní prohlídky reklamovaného zboží, proto
je Kupující povinen uložit vadné výrobky odděleně až do vyřízení reklamace.
Všeobecné obchodní podmínky ELEKTRO-LUMEN, s. r. o., platné od 16.04.2018 Stránka 4 z 5
6.7 Prokáží-li se vady zboží jako odůvodněné, provede Prodávající podle své volby bezplatně opravu vadného
zboží nebo dodá zboží náhradní.
6.8 Práce na odstraňování reklamovaných vad Prodávající zahájí do 15 dnů po obdržení reklamace a ukončí je
v co nejkratším možném termínu, nejpozději do 30 dnů od prokazatelně obdržené reklamace.
6.9 Pokud Kupující požaduje prověření kvality vadného zboží nezávislým znalcem, hradí veškeré náklady s tím
spojené.
6.10 Kupující není oprávněn bez písemného souhlasu Prodávajícího odstranit vady zboží sám či prostřednictvím
třetích osob. V takovém případě ztrácí záruku na zboží a vzniklé náklady v souvislosti s odstraněním vady zboží
mu nebudou uhrazeny.
6.11 Reklamované zboží je Kupující povinen doručit Prodávajícímu mechanicky nepoškozené.
6.12 V případě reklamace většího počtu zboží, Kupující po dohodě s Prodávajícím doručí Prodávajícímu
dohodnutý počet kusů reklamovaného zboží.
6.13 Pokud není s Prodávajícím písemně dohodnuto jinak, veškeré náklady na demontáž a přepravu
reklamovaného zboží do sídla Prodávajícího hradí Kupující.
6.14 Kupující bere na vědomí, že uplatnění reklamace nemá odkladný účinek na zaplacení kupní ceny zboží
v plném rozsahu a ve stanovené lhůtě splatnosti.
6.15 Na dodané zboží, vyjma baterií do nouzových zdrojů, poskytuje Prodávající Kupujícímu záruku 24 měsíců
ode dne převzetí zboží.
6.16 Na baterie do nouzových zdrojů poskytuje Prodávající záruku 6 měsíců ode dne převzetí zboží.
6.17 Záruka se nevztahuje na vady zboží, které po jeho převzetí:
a) Způsobil Kupující nebo jiná (třetí) osoba mechanickým či jiným poškozením nebo poškozením v důsledku
živelných událostí.
b) Vznikly nesprávným způsobem používání nebo používáním ve spojitosti s jinými zařízeními, které Prodávající
nebo výrobce nedovoluje nebo nedoporučuje.
c) Vznikly jako důsledek:
1) svévolných úprav,
2) zřejmých neodborných zásahů,
3) zacházení se zbožím v rozporu s návodem k použití (montážním návodem),
4) nevhodného skladování nebo nevhodné volby zboží v souvislosti s možným působením okolního prostředí
(vnějších vlivů, které během užívání působí na zboží.)
d) Dále na vady způsobené nesprávným (neodborným) elektrickým zapojením, přepětím v síti nebo působením
elektrostatického výboje, použitím komponentů jiných než doporučených Prodávajícím nebo výrobcem a
podobně.
VII. Odstoupení od smlouvy, vyšší moc, náhrada škody
7.1 V případě, že dodávka zboží byla zaplacena předem a na straně Prodávajícího se vyskytly neodstranitelné
překážky, pro které nemůže dodávku uskutečnit ve sjednané lhůtě a pokud nebude sjednána náhradní lhůta
pro plnění, má právo Prodávající od smlouvy odstoupit, o čemž neprodleně Kupujícího vyrozumí a bezodkladně
mu vrátí zaplacenou částku.
7.2 Prodávající neodpovídá Kupujícímu za nesplnění povinností z uzavřených smluv podle těchto podmínek,
pokud se tak stane z důvodu vyšší moci, zejména z důvodu nepředvídatelných a neodvratitelných událostí,
kterým Prodávající nemohl zabránit. Prodávající neodpovídá Kupujícímu za jakékoliv škody následné a
nepřímé.
Všeobecné obchodní podmínky ELEKTRO-LUMEN, s. r. o., platné od 16.04.2018 Stránka 5 z 5
VIII. Závěrečná ustanovení
8.1 Ostatní vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím neupravené smlouvou či těmito VOP se řídí právním řádem
České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
8.2 Smluvní strany se dohodly, že své majetkové spory, které mezi nimi vzniknou z této smlouvy nebo v
souvislosti s ní, budou řešeny v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem, kterým jmenují JUDr. Bc. Martina
Kulhánka, Ph.D., advokáta, č. ev. u České advokátní komory 8780, a pro případ, že by se tento rozhodcem z
jakéhokoliv důvodu nestal, nebo by ztratil způsobilost k výkonu funkce rozhodce, jmenují Mgr. Lucii
Jamborovou, advokátku, č. ev. u České advokátní komory 12715. Smluvní strany se dohodly, že žaloba se
podává výhradně na adresu: Sdružení rozhodců, a. s., Brno, Příkop 8, s uvedením jména rozhodce. Odměna za
rozhodčí řízení je splatná podáním žaloby a činí 3 % z hodnoty předmětu sporu, nejméně však 5.000 Kč (+ přísl.
DPH), řízení může být pouze písemné, stranám se doručuje na adresy uvedené ve veřejně přístupných
rejstřících a rozhodnutí nemusí obsahovat odůvodnění.
8.3 Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou veřejně přístupné v sídle společnosti a na webových stránkách:
www.el-lumen.cz a budou Kupujícímu kdykoliv na požádání vydány.
8.4 Změny jakékoliv písemně uzavřené smlouvy lze sjednat rovněž pouze písemnou formou.
8.5 Kupující bere na vědomí, že telefonické hovory mezi jeho osobou a prodávajícím mohou být nahrávány a
že prodávající monitoruje návštěvnost svých webových stránek, s čímž kupující souhlasí.
8.6 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím neplatné či
neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se
v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným a
účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného. Do té
doby platí odpovídající úprava platných obecně závazných právních předpisů České republiky.