Společnost

Všeobecné obchodní podmínky ELEKTRO-LUMEN, s. r. o., platné od 1. 1. 2014

Preambule

ELEKTRO-LUMEN, s. r. o. je profesionální společnost zabývající se výrobou a prodejem osvětlovací techniky, navrhováním a projektováním osvětlení, odborným poradenstvím a světelným auditem. Je specialistou v oblasti veřejného osvětlení, průmyslového osvětlení, dekorativního a městského osvětlení a osvětlení sportovišť.

I. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují právní vztahy společnosti ELEKTRO-LUMEN, s. r. o., se sídlem Hranická 505, 753 61 HRANICE IV, vedené u rejstříkového soudu v Ostravě pod spisovou značkou C 5823 (dále jen „Prodávající“) a odběratele nebo zákazníka (dále jen „Kupující“) a tvoří nedílnou součást všech uzavíraných smluv – kupních smluv, smluv o dílo a smluv o odběrech (dále jen „smluv“). VOP jsou nadřazeny pouze jednotlivá ustanovení uzavíraných smluv, pokud stanoví jinak než v těchto VOP.

II. Předmět koupě, objednávka

2.1 Prodávající se zavazuje dodat zboží v souladu se svým obchodním sortimentem, specifikovaným v grafických a písemných materiálech. „Zbožím“ se rozumí i náhradní díly.

2.2 Na všechny výrobky je vydáno tzv. „Prohlášení o shodě“ dle platného zákona a souvisejících nařízení vlády o posuzování shody podle směrnic EU.

2.3 Kupní smlouva se uzavírá na základě objednávky Kupujícího (odeslané e-mailem, dopisem, faxem) a potvrzení (odsouhlasení) objednávky Prodávajícím (odeslané e-mailem, dopisem, faxem). 

2.4 Objednávka musí obsahovat tyto údaje: číslo objednávky a datum vystavení, určení kupujícího, příjemce zboží (obchodní jméno, adresa, IČO, DIČ, bankovní spojení a číslo účtu), kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo, fax), typ výrobku (specifikace dle katalogu příp. nabídky Prodávajícího), požadované množství, způsob a termín dopravy, sjednanou kupní cenu příp. nabídku Prodávajícího, místo určení a jméno osoby oprávněné jménem Kupujícího jednat (včetně tel. spojení).

2.5 Doporučený termín pro předložení objednávky je alespoň 6 týdnů před požadovanou dodací lhůtou.

2.6 Ceny, dodací a platební podmínky jsou závazné pouze v případě, jsou-li písemně potvrzeny Prodávajícím.

2.7 Prodávající odešle potvrzení objednávky Kupujícímu (e-mailem, dopisem, faxem). Pokud Prodávající do 2 pracovních dnů neobdrží žádné připomínky k potvrzení objednávky, má se za to, že kupující s obsahem potvrzení bez výhrad souhlasí a tímto dnem je uzavřena závazná kupní smlouva.

2.8 Kupující si je vědom, že Prodávající je oprávněn nezařadit do výroby objednávku Kupujícího, pokud v čase příjmu objednávky eviduje faktury po lhůtě splatnosti.

2.9 V případě zrušení již potvrzené objednávky nebo její části Kupujícím po uplynutí 3 dnů od vzájemného odsouhlasení příp. ode dne uzavření kupní smlouvy, je Prodávající oprávněn požadovat od Kupujícího smluvní pokutu až do výše 90 % z celkové ceny potvrzené objednávky (vč. DPH), příp. z ceny její zrušené části.

2.10 K objednávce zboží v hodnotě do 3 000,- Kč bez DPH bude Kupujícímu účtován manipulační poplatek.

III. Kupní cena, platební a fakturační podmínky

3.1 Cena výrobků a zboží je určena aktuálním ceníkem Prodávajícího.

3.2 Prodejní podmínky, ceny a slevy podléhají změnám bez předchozího vyrozumění. Takové změny se nevztahují na již potvrzené objednávky příp. uzavřené smlouvy. Prodávající si vyhrazuje právo upravovat rozsah poskytovaných rabatů, slev a platebních podmínek.

3.3 Podkladem pro placení kupní ceny je faktura (daňový doklad) vystavená Prodávajícím.

3.4 Oprávnění fakturovat kupní cenu vzniká Prodávajícímu dnem vydání zboží.

3.5 Úhradu za odebrané zboží provede Kupující dle podmínek uvedených na daňovém dokladu. Platební podmínky (splatnost faktury, způsob platby) určuje vzájemná dohoda mezi Prodávajícím a Kupujícím. Za den zaplacení kupní ceny se považuje den připsání fakturované částky v plné výši na účet Prodávajícího u jeho peněžního ústavu a k jeho plné dispozici.

3.6 Za překročení lhůty splatnosti faktury je Prodávající oprávněn účtovat Kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení. Prodávající je v tomto případě oprávněn zadržet dosud nesplněné dodávky ze všech potvrzených objednávek (smluv), aniž to znamená porušení smlouvy.

3.7 Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží, které již odebral, teprve úplným zaplacením kupní ceny. Předchází-li dodávce zboží zaplacení kupní ceny, přechází vlastnické právo ke zboží v okamžiku splnění dodávky dle bodu 4.1.

3.8 Kupní cena za dodávané zboží, pokud není sjednáno jinak, nezahrnuje recyklační poplatky. Toto ustanovení se týká i světelných zdrojů.

3.9 Jestliže ve smlouvě není samostatně sjednáno řešení vratných obalů (palet), platí, že veškeré vratné obaly uvedené do oběhu budou Kupujícímu fakturovány a po jejich vrácení v opětovně použitelném stavu bude částka za vratné obaly Zákazníkovi dobropisována.

Prodávající převezme pouze ty obaly, které byly Kupujícímu prodány, to znamená v počtu a rozměrech uvedených na faktuře, příp. dodacím listu. Poškozené a nepoužitelné obaly v žádném případě nebudou Prodávajícím přijaty. Obaly je možné vrátit vlastním odvozem do sídla Prodávajícího. Postup vrácení obalů: Kupující si předem s Prodávajícím dohodne vrácení palet (e-mailem, faxem), kde uvede číslo faktury. Převzetí potvrdí Prodávající na dodacím listu Kupujícího. Na základě tohoto dodacího listu Prodávající do 14 dnů vystaví Kupujícímu dobropis.

IV. Dodací podmínky

4.1 Dodávka je splněna:

a) v případě vlastního odvozu zboží Kupujícím (naložením na přepravní prostředek Kupujícího nebo předáním či naložením přepravci, kterého určí Kupující),

b) v případě doručení zboží dopravními prostředky Prodávajícího (naložením a doručením na dohodnuté místo) a následně převzetím zboží Kupujícím, přičemž vyložení nákladu si zajišťuje Kupující,

c) Předáním (naložením) zboží prvnímu dopravci v ostatních případech.

4.2 Nebezpečí škody přechází na Kupujícího v okamžiku splnění dodávky dle bodu 4.1

4.3 Kupující je povinen odebrat objednané zboží nejpozději do 14 dnů od oznámení Prodávajícího, že zboží je připraveno k odběru. V ostatních případech je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím poplatek za skladování ve výši 0,1% z kupní ceny zboží za každý den prodlení s odběrem zboží.

4.4 Odběr zboží zajišťovaný cizím přepravcem je možno uskutečnit na základě písemného potvrzení od Kupujícího nebo po předložení právoplatného zmocnění dopravce (řidiče), který pro Kupujícího převzetí provádí.

4.5 Kupující (anebo jím zplnomocněná osoba) je povinen převzít zboží, které je zjevně označeno jako dodávka pro Kupujícího a je dodané v souladu s potvrzenou objednávkou případně smlouvou. Je povinen si zboží zkontrolovat co do obsahu, množství a nezávadnosti a svým podpisem potvrdit převzetí zboží na dodacím listě, který obsahuje pořadové číslo, označení Kupujícího a příjemce, druh a množství dodaného zboží a datum vyskladnění.

4.6 V případě zboží odeslaného Kupujícímu nebo jím určenému příjemci přepravní službou je Kupující povinen do 10 pracovních dnů od doručení odeslat potvrzený dodací list (opatřený razítkem, čitelným jménem zástupce Kupujícího a podpisem) emailem nebo poštou na adresu Prodávajícího. Pokud tak neučiní má se za to, že dodávka byla ve všech ohledech splněna a na pozdější připomínky a reklamace nebude brán zřetel.

4.7 Kupující bere na vědomí, že potvrzení dodání zboží je nevyhnutelnou náležitostí splnění všech povinností Kupujícího.

4.8 Bezvadné zboží je možno vrátit Prodávajícímu pouze s jeho písemným souhlasem. Prodávající si v takovém případě vyhrazuje právo účtovat Zákazníkovi storno poplatek až do výše 80 % fakturované ceny vráceného zboží.

V. Balení

5.1 Prodávající je povinen zboží zabalit nebo opatřit pro přepravu způsobem sjednaným ve smlouvě. Pokud toto ve smlouvě sjednáno není, je Prodávající povinen zboží zabalit takovým způsobem, který je obvyklý pro takové zboží v obchodním styku.

VI. Odpovědnost za vady, reklamace, záruční doba

6.1 Zboží je vyráběno v souladu s příslušnými technickými normami a Prodávající tímto upozorňuje na skutečnost, že zboží musí být skladováno a používáno v souladu s doporučenými technologickými postupy výrobců.

6.2 Kupující je povinen prohlédnout zboží neprodleně po jeho převzetí (dopravení do místa určení, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží Prodávajícím). Jestliže Kupující v této lhůtě zboží neprohlédne, může uplatnit nároky z vad zjistitelných prohlídkou, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v okamžiku splnění povinnosti Prodávajícího dodat zboží, resp. v okamžiku, kdy Prodávající umožní Kupujícímu v souladu se smlouvou převzít zboží.

6.3 Kupující je povinen podat Prodávajícímu zprávu o vadách zboží (reklamovat) bez zbytečného odkladu poté, kdy vady zjistil anebo poté, kdy při vynaložení odborné péče měl vady zjistit při prohlídce, kterou je povinen uskutečnit dle čl. 6.2 anebo poté, kdy vady mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče, nejpozději však do 15 dnů po splnění povinnosti Prodávajícího dodat zboží.

6.4 Před uplatněním reklamace je Kupující povinen zboží důkladně překontrolovat, zda závada není způsobena špatným připojením svítidla.

6.5 Pro uplatňování nároku z titulu vad zboží platí následující podmínky: reklamaci z titulu odpovědnosti za vady zboží uplatní Kupující písemně s popisem vad, příp. fotografií. K reklamaci je nutné doložit reklamační protokol a kopii faktury.

6.6 Prodávající má kdykoliv před posouzením reklamace právo osobní prohlídky reklamovaného zboží, proto je Kupující povinen uložit vadné výrobky odděleně až do vyřízení reklamace.

6.7 Prokáží-li se vady zboží jako odůvodněné, provede Prodávající podle své volby bezplatně opravu vadného zboží nebo dodá zboží náhradní.

6.8 Práce na odstraňování reklamovaných vad Prodávající zahájí do 15 dnů po obdržení reklamace a ukončí je v co nejkratším možném termínu, nejpozději do 30 dnů od prokazatelně obdržené reklamace.

6.9 Pokud Kupující požaduje prověření kvality vadného zboží nezávislým znalcem, hradí veškeré náklady s tím spojené.

6.10 Kupující není oprávněn bez písemného souhlasu Prodávajícího odstranit vady zboží sám či prostřednictvím třetích osob. V takovém případě ztrácí záruku na zboží a vzniklé náklady v souvislosti s odstraněním vady zboží mu nebudou uhrazeny.

6.11 Reklamované zboží je Kupující povinen doručit Prodávajícímu mechanicky nepoškozené.

6.12 V případě reklamace většího počtu zboží, Kupující po dohodě s Prodávajícím doručí Prodávajícímu dohodnutý počet kusů reklamovaného zboží.

6.13 Pokud není s Prodávajícím písemně dohodnuto jinak, veškeré náklady na demontáž a přepravu reklamovaného zboží do sídla Prodávajícího hradí Kupující.

6.14 Kupující bere na vědomí, že uplatnění reklamace nemá odkladný účinek na zaplacení kupní ceny zboží v plném rozsahu a ve stanovené lhůtě splatnosti.

6.15 V případě neoprávněné reklamace bude Prodávající požadovat úhradu všech nákladů souvisejících s touto reklamací (právo posuzovat oprávněnost či neoprávněnost reklamace má výhradně Prodávající).

6.16 Na dodané zboží, vyjma baterií do nouzových zdrojů, poskytuje Prodávající Kupujícímu záruku 24 měsíců ode dne převzetí zboží.

6.17 Na baterie do nouzových zdrojů poskytuje Prodávající záruku 6 měsíců ode dne převzetí zboží.

6.18 Záruka se nevztahuje na vady zboží, které po jeho převzetí:

a) Způsobil Kupující nebo jiná (třetí) osoba mechanickým či jiným poškozením nebo poškozením v důsledku živelných událostí.

b) Vznikly nesprávným způsobem používání nebo používáním ve spojitosti s jinými zařízeními, které Prodávající nebo výrobce nedovoluje nebo nedoporučuje.

c) Vznikly jako důsledek:

1) svévolných úprav,

2) zřejmých neodborných zásahů,

3) zacházení se zbožím v rozporu s návodem použití (montážním návodem),

4) nevhodného skladování nebo nevhodné volby zboží v souvislosti s možným působením okolního prostředí (vnějších vlivů, které během užívání působí na zboží.)

d) Dále na vady způsobené nesprávným (neodborným) elektrickým zapojením, přepětím v síti nebo působením elektrostatického výboje, použitím komponentů jiných než doporučených Prodávajícím nebo výrobcem a podobně.

6.19 V případě pozáruční opravy je Kupující povinen se předem informovat o ceně opravy.

VII. Odstoupení od smlouvy, vyšší moc, náhrada škody

7.1 V případě, že dodávka zboží byla zaplacena předem a na straně Prodávajícího se vyskytly neodstranitelné překážky, pro které nemůže dodávku uskutečnit ve sjednané lhůtě a pokud nebude sjednána náhradní lhůta pro plnění, má právo Prodávající od smlouvy odstoupit, o čemž neprodleně Kupujícího vyrozumí a bezodkladně mu vrátí zaplacenou částku.

7.2 Prodávající neodpovídá Kupujícímu za nesplnění povinností z uzavřených smluv podle těchto podmínek, pokud se tak stane z důvodu nepředvídatelných a neodvratitelných událostí, kterým Prodávající nemohl zabránit. Prodávající neodpovídá Kupujícímu za jakékoliv škody následné a nepřímé.

VIII. Závěrečná ustanovení

8.1 Ostatní vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím neupravené smlouvou či těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.

8.2 Smluvní strany se dohodly, že své majetkové spory, které mezi nimi vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem, kterým jmenují JUDr. Bc. Martina Kulhánka, Ph.D., advokáta, č. ev. u České advokátní komory 8780, a pro případ, že by se tento rozhodcem z jakéhokoliv důvodu nestal, nebo by ztratil způsobilost k výkonu funkce rozhodce, jmenují Mgr. Lucii Jamborovou, advokátku, č. ev. u České advokátní komory 12715. Smluvní strany se dohodly, že žaloba se podává výhradně na adresu: Sdružení rozhodců, a. s., Brno, Příkop 8, s uvedením jména rozhodce. Odměna za rozhodčí řízení je splatná podáním žaloby a činí 3 % z hodnoty předmětu sporu, nejméně však 5 000 Kč (+ přísl. DPH), řízení může být pouze písemné, stranám se doručuje na adresy uvedené ve veřejně přístupných rejstřících a rozhodnutí nemusí obsahovat odůvodnění.

8.3 Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou veřejně přístupné v sídle společnosti a na webových stránkách: www.el-lumen.cz a budou Kupujícímu kdykoliv na požádání vydány.

Všeobecné obchodní podmínky ELEKTRO-LUMEN, s. r. o., platné od 1. 1. 2014 – STÁHNOUT