Společnost

Reklamační protokol

Odpovědnost za vady, reklamace, záruční doba

6.1 Zboží je vyráběno v souladu s příslušnými technickými normami a Prodávající tímto upozorňuje na skutečnost, že zboží musí být skladováno a používáno v souladu s doporučenými technologickými postupy výrobců.

6.2 Kupující je povinen prohlédnout zboží neprodleně po jeho převzetí (dopravení do místa určení, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží Prodávajícím). Jestliže Kupující v této lhůtě zboží neprohlédne, může uplatnit nároky z vad zjistitelných prohlídkou, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v okamžiku splnění povinnosti Prodávajícího dodat zboží, resp. v okamžiku, kdy Prodávající umožní Kupujícímu v souladu se smlouvou převzít zboží.

6.3 Kupující je povinen podat Prodávajícímu zprávu o vadách zboží (reklamovat) bez zbytečného odkladu poté, kdy vady zjistil anebo poté, kdy při vynaložení odborné péče měl vady zjistit při prohlídce, kterou je povinen uskutečnit dle čl. 6.2 anebo poté, kdy vady mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče, nejpozději však do 15 dnů po splnění povinnosti Prodávajícího dodat zboží.

6.4 Před uplatněním reklamace je Kupující povinen zboží důkladně překontrolovat, zda závada není způsobena špatným připojením svítidla.

6.5 Pro uplatňování nároku z titulu vad zboží platí následující podmínky: reklamaci z titulu odpovědnosti za vady zboží uplatní Kupující písemně s popisem vad, příp. fotografií. K reklamaci je nutné doložit reklamační protokol a kopii faktury.

6.6 Prodávající má kdykoliv před posouzením reklamace právo osobní prohlídky reklamovaného zboží, proto je Kupující povinen uložit vadné výrobky odděleně až do vyřízení reklamace.

6.7 Prokáží-li se vady zboží jako odůvodněné, provede Prodávající podle své volby bezplatně opravu vadného zboží nebo dodá zboží náhradní.

6.8 Práce na odstraňování reklamovaných vad Prodávající zahájí do 15 dnů po obdržení reklamace a ukončí je v co nejkratším možném termínu, nejpozději do 30 dnů od prokazatelně obdržené reklamace.

6.9 Pokud Kupující požaduje prověření kvality vadného zboží nezávislým znalcem, hradí veškeré náklady s tím spojené.

6.10 Kupující není oprávněn bez písemného souhlasu Prodávajícího odstranit vady zboží sám či prostřednictvím třetích osob. V takovém případě ztrácí záruku na zboží a vzniklé náklady v souvislosti s odstraněním vady zboží mu nebudou uhrazeny.

6.11 Reklamované zboží je Kupující povinen doručit Prodávajícímu mechanicky nepoškozené.

6.12 V případě reklamace většího počtu zboží, Kupující po dohodě s Prodávajícím doručí Prodávajícímu dohodnutý počet kusů reklamovaného zboží.

6.13 Pokud není s Prodávajícím písemně dohodnuto jinak, veškeré náklady na demontáž a přepravu reklamovaného zboží do sídla Prodávajícího hradí Kupující.

6.14 Kupující bere na vědomí, že uplatnění reklamace nemá odkladný účinek na zaplacení kupní ceny zboží v plném rozsahu a ve stanovené lhůtě splatnosti.

6.15 V případě neoprávněné reklamace bude Prodávající požadovat úhradu všech nákladů souvisejících s touto reklamací (právo posuzovat oprávněnost či neoprávněnost reklamace má výhradně Prodávající).

6.16 Na dodané zboží, vyjma baterií do nouzových zdrojů, poskytuje Prodávající Kupujícímu záruku 24 měsíců ode dne převzetí zboží.

6.17 Na baterie do nouzových zdrojů poskytuje Prodávající záruku 6 měsíců ode dne převzetí zboží.

6.18 Záruka se nevztahuje na vady zboží, které po jeho převzetí:

a) Způsobil Kupující nebo jiná (třetí) osoba mechanickým či jiným poškozením nebo poškozením v důsledku živelných událostí.

b) Vznikly nesprávným způsobem používání nebo používáním ve spojitosti s jinými zařízeními, které Prodávající nebo výrobce nedovoluje nebo nedoporučuje.

c) Vznikly jako důsledek:

1) svévolných úprav,

2) zřejmých neodborných zásahů,

3) zacházení se zbožím v rozporu s návodem použití (montážním návodem),

4) nevhodného skladování nebo nevhodné volby zboží v souvislosti s možným působením okolního prostředí (vnějších vlivů, které během užívání působí na zboží).

d) Dále na vady způsobené nesprávným (neodborným) elektrickým zapojením, přepětím v síti nebo působením elektrostatického výboje, použitím komponentů jiných než doporučených Prodávajícím nebo výrobcem a podobně.

6.19 V případě pozáruční opravy je Kupující povinen se předem informovat o ceně opravy.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat: sales@el-lumen.cz

 

Reklamační protokol – STÁHNOUT