Společnost

Politika kvality

Politika kvality je závazná pro všechny zaměstnance ELEKTRO-LUMEN, s.r.o.
Jsme si vědomi, že Politika kvality je základním dokumentem v oblasti systému managementu kvality společnosti. Politika kvality vychází z poslání a hodnot společnosti a považujeme ji za prostředek vedoucí společnost ELEKTRO-LUMEN, s.r.o., ke zlepšování její výkonnosti.
Základní podmínkou dosažení cílů Politiky kvality je dodržování kvality práce na všech úrovních a při všech činnostech ovlivňujících kvalitu výrobků. Zodpovědnost za splnění této podmínky má každý zaměstnanec ELEKTRO-LUMEN, s.r.o., v rozsahu funkce, kterou zastává a v rozsahu svých pracovních povinností. Naším mottem je vyrábět výrobky a poskytovat služby vysoké kvality, splňující požadavky a očekávání našich zákazníků, s přesným plněním termínů dodávek a oboustranně výhodnou cenou. Stále hledáme nové možnosti pro zlepšování a pružně je promítáme do našich produktů, čímž zvyšujeme jejich hodnotu.
Společnost ELEKTRO-LUMEN, s.r.o. rámci své strategie řízení výroby a kvality výrobků klade důraz na:

1. VZTAH K ZÁKAZNÍKOVI A K PRODUKTU
Jsme a vždy budeme společností orientující se na potřeby našich zákazníků. Nejdůležitější podmínkou trvalého úspěchu našeho podnikání je spokojenost a věrnost našich současných i potenciálních zákazníků. U potenciálních zákazníků zvyšujeme povědomost o úrovni jakosti a možnostech užití našich výrobků.
Naše služby a výrobky trvale dodáváme v takové kvalitě, která splňuje nebo převyšuje požadavky, očekávání a přání zákazníků a partnerů společnosti a které jsou uvedeny v kupních smlouvách, při zajištění úplného obchodního servisu. Do kvality výrobků a služeb přenášíme dlouholeté výrobní zkušenosti. Orientujeme se na vlastnosti výrobků, jejich technické, estetické a užitné hodnoty tak, aby byl zajištěn jejich odbyt v současné době i v budoucnosti. V této souvislosti zavádíme nové progresivní technologie a udržujeme sortiment výrobků a tím zajišťujeme schopnost společnosti ELEKTRO-LUMEN, s.r.o., pružně plnit požadavky zákazníků.
Provádíme veškerá dostupná opatření, která účinně zamezí vzniku reklamací nebo stížností zákazníků a splní jejich oprávněná očekávání. Plnou spokojenost zákazníků soustavně sledujeme a vyhodnocujeme. V ojedinělých případech reklamací, stížností a připomínek se vždy snažíme urychleně vyřešit vše k plné spokojenosti zákazníka.
Důraz klademe také na udržování otevřené komunikace a dlouhodobé spolupráce se všemi zainteresovanými stranami (zákazníci, zaměstnanci i dodavateli).

2. VZTAH KE SPOLEČNOSTI
Vedení společnosti se zavazuje plánovat, realizovat a rozvíjet systém kvality pravidelným hodnocením dosažených výsledků, vyhodnocovat veškeré činnosti a procesy na základně sběru a analýzy údajů. Management společnosti podporuje a motivuje ostatní zaměstnance ke zvyšování kvality poskytovaných produktů. Na základě důsledného zvážení všech dostupných informací a zkušeností iniciuje změny v činnostech, procesech a vztazích se zainteresovanými stranami s cílem dlouhodobě naplňovat deklarovanou vizi a strategii společnosti.
Při řízení kvality uplatňujeme procesní přístup, jednotlivé procesy neustále zlepšujeme a zvyšujeme jejich efektivitu.
Každý zaměstnanec zná svoji odpovědnost a postavení v integrovaném systému managementu.

3. VZTAH K ZAMĚSTNANCŮM
Kvalitní a odpovědná práce každého zaměstnance je zárukou úspěchu společnosti. Každý zaměstnanec přispívá k uskutečnění strategických cílů společnosti. Využíváme znalosti, schopnosti a dovednosti zaměstnanců pro řízení procesů a pro vykonávání pracovních činností.
Podporujeme atmosféru otevřené komunikace, sdílíme své vědomosti, neustále rozvíjíme svůj tvůrčí osobní i profesionální potenciál a motivujeme se navzájem. Jsme hrdí na svoji práci a aktivně usilujeme o nejvyšší možnou míru spokojenosti našich zákazníků.
Pro naše zaměstnance vytváříme optimální podmínky pro zvyšování jejich znalostí a odborných způsobilostí, zlepšování pracovních a sociálních podmínek, rozvíjíme motivační přístupy a vyhodnocujeme příkladné zabezpečení úkolů. Zaměstnanci jsou hodnoceni dle přínosů k naplňování strategických cílů společnosti, politiky kvality a cílů kvality, za výkonnost a osobní přístup a přínos.
Každý vedoucí pracovník je na svém úseku odpovědný za zvyšování kvality, při tom má však na zřeteli cíle zvyšování kvality nejen na svém úseku, ale v celé společnosti.

4. VZTAH K DODAVATELŮM
Respektujeme zájmy vlastníků, dodavatelů i našich partnerů. Budujeme dlouhodobé vztahy založené na vzájemné důvěře, otevřenosti, respektu a solidaritě, spolupracujeme jen s kvalitními dodavateli, kteří vyhoví podmínkám výběru a jsou hodnoceni jako nejlepší.
Všichni naši dodavatelé jsou schopni dodávat přesně podle našich potřeb, specifikací a požadavků legislativy.

5. SYSTÉMOVÝ A PROCESNÍ PŘÍSTUP
Zavazujeme se pravidelně ověřovat funkčnost zavedeného integrovaného systému managementu kvality, v tom vidíme klíč k trvalé prosperitě, konkurenceschopnosti a zvyšování hodnoty společnosti. Veškeré výstupy z procesů (jak v oblasti kvality, tak i ochrany životního prostředí) jsou monitorovány pro zajištění kvalitních vstupů do navazujících procesů.
Cílem je udržet vysokou kvalitu produktů a služeb, na kterou se naši zákazníci a partneři mohou vždy a všude spolehnout.

6. VZTAH K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Hlavním cílem v oblasti ochrany životního prostředí je dodržování legislativních požadavků, minimalizace eventuálních havárií a jejich dopadů vůči životnímu prostředí zajištěním účinné prevence a rychlé a správné reakce na vzniklé nehody či havárie. Aktivně přijímáme, uplatňujeme a rozvíjíme koncept společenské odpovědnosti a etiky podnikání s cílem zvyšovat kvalitu života jednotlivců, místních komunit i společnosti jako celku. Usilujeme o minimalizaci jakýchkoli záporných vlivů na životní prostředí a maximální ochranu přírodních zdrojů v souladu s požadavky trvale udržitelného rozvoje.

7. NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ
Touto schválenou a vyhlášenou Politikou kvality se zavazujeme neustále zefektivňovat zavedený systém integrovaného managementu. Změny v organizaci a řízení jsou směřovány ke zlepšení kvality prováděných prací a environmentálního profilu společnosti. Zlepšování kvality a péči o životní prostředí chápeme jako stálý a systematický proces.

15.1.2014
Ing. Zdenek Král, jednatel

 

Politika kvality – STÁHNOUT